Tax deduction of the donation

Czy zastanawialiście się co Wy, jako Darczyńcy macie z udzielanych darowizn?

Oczywiście przede wszystkim poczucie, że zmieniacie świat na lepsze albo…, że budujecie ten świat razem z organizacją, którą wspieracie.

Macie jednak również możliwość odliczenia darowizny od Waszego dochodu. Regulują to przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26) i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18).

Kto może dokonać odliczenia?

Odliczenia darowizny dokonać może osoba fizyczna rozliczająca się na zasadach ogólnych oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (w tym ostatnim przypadku możliwa jest tylko korekta) oraz przedsiębiorcy z wyjątkiem tych, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym lub kartą podatkową.

Jaką darowiznę można odliczyć?

Odliczyć od dochodu można darowiznę przekazaną organizacji realizującej cele pożytku publicznego. Organizacje te wymienione są w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Są to między innymi Fundacje i Stowarzyszenia. Natomiast cele, które musi realizować obdarowana organizacja wymienione są w art. 4 wyżej wymienionej ustawy. Do celów tych zaliczamy między innymi działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Odliczeniu podlegają zarówno darowizny pieniężne, wówczas potrzebny jest wyłącznie dowód wpłaty na rachunek obdarowanego, oraz darowizny rzeczowe, wówczas potrzebne jest dokument, który określa wartość darowizny i zawiera oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Każde wpłacone przez Was 100zł to 17 bądź 32 zł, w zależności od osiąganego przez Was progu podatkowego, które możecie odliczyć.

Wystarczy tylko wesprzeć wybraną organizację do końca bieżącego roku, a więc do dzieła!