OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY

OREW to placówka edukacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.). Ośrodek będzie zapewniał dzienny pobyt dla dzieci w wieku 3-25 lat, które wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej, świadczonej w odpowiednich warunkach i dostosowanej do potrzeb, możliwości i wieku. Do OREW-u mogą uczęszczać dzieci mające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną: niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i inną niepełnosprawność (słabowidzenie/niewidzenie, słabosłyszenie/niesłyszenie, niepełnosprawność ruchowa, autyzm/zespół Aspergera) lub z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim.

Planowane działania – realizowane w ramach OREW-u:

  1. Działania edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne (edukacja i terapie dostosowane do potrzeb uczniów, wynikające z Indywidualnych Planów Terapeutycznych i orzeczeń).
  2. Zajęcia dodatkowe (hipoterapia zajęcia na basenie, treningi umiejętności społecznych, dogoterapia, muzykoterapia, treningi zastępowania agresji, treningi relaksacyjne itp.).
  3. Świetlica (zajęcia pozalekcyjne).
  4. Półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami (letnie i zimowe).