Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych to forma pracy skoncentrowana na uczeniu dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Trening skupia się na rozwoju umiejętności komunikacyjnych, prospołecznych oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych.  

Kto może skorzystać z Treningu Umiejętności Społecznych: 

  • dzieci, które mają trudności w nawiązywaniu relacji z innymi przez np. nieśmiałość 
  • dzieci, które są mało asertywne 
  • dzieci, które mają trudności z opanowaniem emocji 
  • dzieci, które miały ograniczone kontakty społeczne 
  • dzieci, które mają trudności  

Pierwsza wizyta 

Osoba wykwalifikowana do przeprowadzenia treningu po rozmowie z rodzicami i obserwacji dziecka stawia diagnozę, które kompetencje społeczne sprawiają dziecku najwięcej trudności. Podczas prowadzonych zajęć kładzie nacisk na ich doskonalenie i poprawę